Algemene Voorwaarden At Home Vastgoed B.V. Voor het huren en verhuren van Woonruimte 2018

1.  Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen At Home Vastgoed BV (hierna: ‘At Home Vastgoed’) en de Opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.
 
2. Definities
At Home Vastgoed: de (rechts)persoon die de inschrijving accepteert en/of die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.
 
De woningzoekende: de inschrijving van een (rechts)persoon bij At Home Vastgoed als woningzoekende.
 
De Opdrachtgever: de inschrijving van een (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden of verhuren van een woon- en/of kantoorruimte aan At Home Vastgoed verstrekt.
 
Bemiddeling: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door At Home Vastgoed in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW.
 
3. De woningzoekende
3.1
Een (rechts)persoon die ingeschreven staat als woningzoekende bij At Home Vastgoed.
 
3.2
De inschrijving bij At Home Vastgoed geeft recht op toegang tot het actuele huuraanbod van At Home Vastgoed. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3
De inschrijving is geldig gedurende de periode voor welke deze is aangegaan, afhankelijk van de keuze van de woningzoekende. De dag van inschrijving (via internet) geldt als ingangsdatum. De inschrijving wordt pas actief indien At Home Vastgoed alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de algemene voorwaarden.
 
 3.4
De inschrijving eindigt automatisch na afloop van de periode waarvoor deze is aangegaan. De Opdrachtgever/woningzoekende heeft bij het voortijdig eindigen van de inschrijving geen recht op gehele dan wel gedeeltelijke restitutie van het eventuele inschrijfgeld.
 
3.5
At Home Vastgoed is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder betaling van het inschrijfgeld en juiste invoer van gegevens, jegens At Home Vastgoed niet behoorlijk of niet volledig nakomt. At Home Vastgoed zal als dan geen gehele dan wel gedeeltelijke restitutie van het eventuele inschrijfgeld verschuldigd zijn.
 
3.6
Na inschrijving wordt de Opdrachtgever/woningzoekende aangesloten op de At Home Vastgoed e-mailservice. Tevens ontvangt de Opdrachtgever/woningzoekende persoonlijke inloggegevens voor de At Home Vastgoed internetsite.
 
3.7
Bij interesse van een opdrachtgever/woningzoekende voor (een) bepaalde woning(en), dient dit online te worden aangeven en/of kenbaar te worden gemaakt of bij een medewerker van At Home Vastgoed. At Home Vastgoed verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen. Bij bezichtigingen wordt de opdrachtgever/woningzoekende in principe vergezeld door een medewerker van At Home Vastgoed, die zorgt voor een rondleiding. De bezichtigingmogelijkheden zijn voor een woningzoekende onbeperkt.
 
3.8
Alle publicaties van aanbiedingen, kortingsproposities en prijsvragen op www. athomevastgoed.nl, in e-mailnieuwsbrieven of andere uitingen van
At Home Vastgoed zijn onder voorbehoud van wijzigingen. At Home Vastgoed is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties.
 
3.9
Eventuele klachten betreffende de inschrijving of de opdracht kunnen worden
ingediend door een brief te zenden aan At Home Vastgoed, t.a.v. Afdeling Klachten, Gedempte Zalmhaven 95, 3011 BT te Rotterdam.
 
3.10
Het ingeschreven staan bij At Home Vastgoed vormt geen garantie voor het vinden of verhuren van een (geschikte) woonruimte. 
 
 
 
4. Inhoud van de opdracht bij bemiddeling
4.1
Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze algemene voorwaarden zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen At Home Vastgoed en de Opdrachtgever de artikelen 4 en 5 van toepassing.
 
4.2
Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door At Home Vastgoed in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij ten minste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. At Home Vastgoed vormt geen partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde.
 
4.3
At Home Vastgoed kan alleen bemiddelen in opdracht van de opdrachtgever in de totstandkoming van overeenkomsten van huur/verhuur van onroerende zaken.
 
4.4
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de
Opdrachtgever en At Home Vastgoed niet dat At Home Vastgoed door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat At Home Vastgoed uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.
 
5. Vergoeding bij bemiddeling
5.1
De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door At Home Vastgoed verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht/opdrachtbevestiging.
 
5.2
De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen At Home Vastgoed en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door At Home Vastgoed verrichte diensten en/of omdat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 4 hierna en/of  omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten At Home Vastgoed om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de
Opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de Opdrachtgever bij
aanvaarding door derden de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door derden door niet aan derden toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt.
 
5.3
Indien er tussen de Opdrachtgever en een derde na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van At Home Vastgoed en is de Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.
 
5.4
Indien Opdrachtgever, na het geven van een akkoord op de woonruimte/huurder, mondeling dan wel schriftelijk, voor het huren/verhuren van het object, om redenen welke niet aan At Home
Vastgoed zijn toe te rekenen, het aangeboden object niet langer wenst te huren/verhuren, is Opdrachtgever gehouden aan At Home Vastgoed de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door At Home Vastgoed gederfde bemiddelingsvergoeding en eventuele contractkosten (inclusief btw) welke normaliter door Opdrachtgever zouden worden voldaan. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden de eventueel door de betreffende Verhuurder/huurder geleden schade te vergoeden.
 
5.5 
Indien de opdrachtgever/woningzoekende de woning zelf heeft gevonden op de site van At Home
Vastgoed en er een overeenkomst tot stand komt met de verhuurder, is de woningzoekende At Home Vastgoed geen bemiddelingskosten verschuldigd.
 
6. Opdracht Algemeen
6.1
De Opdrachtgever zal aan At Home Vastgoed alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht, en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
 
6.2
Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door
At Home Vastgoed, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van At Home Vastgoed. Het is At Home Vastgoed toegestaan om de  werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
 
6.3
De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan At Home Vastgoed kunnen doorkruisen en/of die At Home Vastgoed in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.
 
7. Hoogte vergoeding en betaling
7.1
De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door At Home Vastgoed gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. De vergoeding is in principe gelijk aan de maandelijkse bruto huurprijs (inclusief voorschot bijkomende leveringen en diensten en gas, water, elektra) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. 
Indien de woningzoekende de woning zelf op onze site heeft gevonden, is hij geen enkel een vergoeding verschuldigd aan At Home Vastgoed.
 
7.2
De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5 en 7, worden vermeerderd met 21% btw en dienen te worden voldaan voor aanvaarding/verhuren van de woonruimte.
 
7.3 De Opdrachtgever dient binnen 3 dagen na acceptatieverhuur van een woonruimte en uiterlijk tegelijk met de eerste huurtermijn en overige huurkosten het loon en de eventuele (contract)kosten aan At Home Vastgoed te voldoen zoals aangegeven in de Opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever het loon en de eventuele (contract)kosten verschuldigd is terwijl de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 5.2, dan dient betaling te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afwijzing  door de verhuurder/huurder. Bij niet-betaling geraakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met
1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van € 250.
 
8. Looptijd
8.1
De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan At Home Vastgoed is verstrekt.
 
8.2
De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
 
 
8.3
Alle partijen zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen. De Opdrachtgever kan zich uitschrijven via de website.
 
8.4
At Home Vastgoed is bevoegd om de overeenkomst tussen at home vastgoed en opdrachtgever met onmiddellijke ingang door middel van een E-mail op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a)  de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene voorwaarden dan wel met andere tussen At Home Vastgoed en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van At Home Vastgoed op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b)  in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
c)  indien er naar het oordeel van At Home Vastgoed sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen At Home Vastgoed en de Opdrachtgever;
d)  indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;
e)  indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor At Home Vastgoed;
f)   indien blijkt dat de Opdrachtgever aan At Home Vastgoed onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien At Home Vastgoed met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g)  indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van At Home Vastgoed tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
 
8.5
Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie. 

8.6 Artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn niet van toepassing op de inschrijving als bedoeld in artikel 3.
 
9. Aansprakelijkheid
9.1
At Home Vastgoed is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van At Home Vastgoed beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die Opdrachtgever aan At Home Vastgoed heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 7.1.
 
9.2
De Opdrachtgever vrijwaart At Home Vastgoed tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door At Home Vastgoed voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van At Home Vastgoed.
 
9.3
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van At Home Vastgoed.
 
10. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
10.1
Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
 
10.2
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 
11. Diversen
11.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en de bemiddeling voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.
 
11.2
Opdrachtgever is er mee bekend dat At Home Vastgoed voor hem bemiddelt tussen hem en de huurder/verhuurder. Ook is Opdrachtgever er mee bekend dat om de kwaliteit van de bemiddeling te waarborgen niet alleen de antecedenten van de huurder/verhuurder maar ook die van de verhuurder/huurder worden onderzocht. Voor zover er tevens sprake mocht zijn van lastgeving/opdracht tot bemiddeling aan de zijde van verhuurde/huurderr geeft Opdrachtgever daarvoor hierbij voor als dan zijn akkoord.
 
11.3
Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
 
11.4
De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn/is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 
11.5
Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.
 
11.6
Voor zover in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.
 
11.7 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.
 
11.8 Indien enige bepaling in de tussen At Home Vastgoed en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).
 
11.9 De Nederlandse tekst van de algemene bepalingen prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.